Spring til indhold
Fors bog priser

Whistleblower

Fors A/S har en whistleblowerordning, som giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

 

Whistleblowerordningen kan være aktuel at benytte, hvis man bliver opmærksom på forhold såsom bevidste gentagne og grove overtrædelse af miljøloven eller misbrug af økonomiske midler. Whistleblowerordningen er vedtaget af bestyrelsen.

 

Spørgsmål og svar

Hvorfor er der en whistleblowerordning?

Formålet med Fors A/S’ whistleblower‐ordning er at undgå, at oplysninger om ulovlig adfærd m.v. tilbageholdes, samt sikre at sådanne oplysninger videregives til de relevante personer i organisationen. Formålet er ligeledes at forsikre medarbejdere og andre interessenter om, at de er beskyttet mod repressalier eller personforfølgelse, hvis de har rejst en problemstilling i god tro.

Hvem kan indberette?

Indberetning kan indgives af medarbejdere i Fors A/S samt andre personer med
tilknytning til virksomheden – eksempelvis leverandører, kunder, konsulenter,
revisorer og advokater.

Hvem kan blive indberettet?

Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere samt andre personer med
tilknytning til virksomheden. Andre personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være revisorer, konsulenter, advokater og leverandører.

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun bruges til indberetning af alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold. Mindre alvorlige forhold såsom utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af rygeforbud mv., kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.
Alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblower‐ordningen, er for eksempel oplysninger om:

 • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
 • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
 • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
 • Korruption
 • Nepotisme
 • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Endvidere kan der indberettes øvrige alvorlige forhold der vedrører ansatte, samt forhold som har eller kan resultere i væsentlig person‐ eller miljøskade.
Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal
indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Hvem behandler indberetninger?

En indledende screening af indkomne henvendelser via whistleblowerordningen
gennemføres af ekstern revision. Indkomne sager, som ikke omhandler selskabets
øverste ledelse, behandles af HR (stabschefen). Indkomne sager vedrørende selskabets øverste ledelse behandles af bestyrelsesformanden.

Hvordan behandles indberetningerne?

Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet.
Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist og slettet i
systemet, og den person, der har indberettet sagen, vil ‐ hvis denne har valgt at oplyse sin identitet ‐ få besked herom.
Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan karakteriseres som åbenlyst ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. Sagen behandles internt og kan eventuelt få ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der indberettes om. Sagen slettes i systemet og vil ikke fremgå af den af den berørtes personalemappe, såfremt der ikke foretages yderligere.
Sagen kan være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere
efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen og en eventuel ankefrist er udløbet, bliver sagen slettet i systemet. Sagen kan ende i retten og den anmeldte person kan risikere bøde‐ eller fængselsstraf.

Er man beskyttet mod repressalier?

Enhver der i god tro benytter Fors A/S whistleblowerordning er beskyttet mod enhver form for repressalier. Herunder i form af:

 • Suspension
 • Opsigelse
 • Degradering eller undladt forfremmelse
 • Overførsel af opgaver, forflytning, lønnedsættelser, arbejdstidsændringer
 • Tvang, intimidering, chikane eller udstødelse på arbejdspladsen

Dog gælder at personer, der indberetter oplysninger via Fors A/S’ whistleblower-ordning, skal have haft rimelige grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, eller have haft seriøs mistanke om at have observeret en illegal aktivitet.

Hvordan indberetter man?

Indberetning sker her. Der kan ikke foretages indberetninger på
andre måder som f.eks. ved at sende en e‐mail til de personer, som er ansvarlige for whistleblower‐ordningen, da der kan være tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret over det åbne internet.

Er man anonym?

Den person, der foretager en anmeldelse, vælger selv, om han/hun vil foretage
anmeldelsen anonymt.
Systemet logger ikke IP‐adresser mv. Det anbefales dog, at foretage anmeldelser fra en privat computer, der ikke er på virksomhedens netværk. Endvidere skal man være opmærksom på, at uploadede dokumenter kan indeholde metadata, der kan kompromitere whistleblowerens identitet. Derfor bør man sikre sig, at eventuelle kompromiterende metadata er fjernet fra et dokument, før man uploader det.
Hvis man vælger at give sin identitet skal man være opmærksom på, at anonymitet IKKE kan garanteres over for tredjepart. Eksempelvis hvis der indledes en retssag mod den anmeldte person, hvor anmelderen risikerer at skulle vidne eller ved anmodninger om aktindsigt i indkomne anmeldelser via whistleblowerordningen.

Systemet er driftet eksternt af er en uafhængig tredje part.

Lav en anonym indberetning

Indberet forhold via whistleblower-ordningen

Indberet her