Krobio

Vores renseanlæg i Svinninge i Holbæk Kommune har i mere end et år været genstand for et stort projekt kaldet KROBIO, hvor vi har testet fremtidens rensning af spildevand med CELLA-teknologi. Projekt er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram og omtales derfor ofte som et MUDP-projekt.

Projektet og CELLA-teknologien er udført og udviklet i samarbejde med AnoxKaldnes og Krüger og er blevet til med støtte fra Miljøstyrelsen. Projekt- og testfasen er nu overstået, og anlægget blev indviet den 3. maj 2024.

CELLA: Wastewater treatment of the future

Our wastewater treatment plant in Svinninge in Holbæk Municipality has for more than a year been the subject of a large MUDP project in collaboration with our partners from AnoxKaldnes and Krüger supported by the Danish Environmental Protection Agency. This project has tested and demonstrated the future of wastewater treatment and is now in use at Svinninge.

Videoen demonstrerer CELLA-teknologien / See video for a demonstration of the technology

Om spildevandsrensning

Spildevandsrensning i Danmark er som hovedregel biologisk og oftest ved hjælp af den såkaldte Aktiv-Slam proces, hvor slamflokke med bakterier under kontrollerede forhold omsætter og omdanner næringsstoffer. Processen er meget effektiv og relativt billig at etablere, og derfor findes der mere end 500 anlæg efter dette princip i Danmark. Som en del af effektiviseringen i forsyningerne er en del af disse renseanlæg blevet nedlagt og rensningen centraliseret.

I de fleste tilfælde betyder centraliseringen, at spildevandet samles på en lokation langt fra by, hvor der er meget plads og helst i nærheden af en robust recipient, der har de lempeligste udledningskrav.

In English

Wastewater treatment in Denmark is generally biological and most often using the so-called Active Sludge process, where sludge flocks with bacteria under controlled conditions metabolize and convert nutrients. The process is highly efficient and relatively cheap to set up, which is why there are more than 500 plants based on this principle in Denmark. As a part of the streamlining of the utilities, some of these treatment plants have been closed and the treatment centralized.

In most cases, centralization means that wastewater is collected at a location far from the city, where there is plenty of space and preferably near a robust recipient that has the most lenient discharge requirements.

Plakater der informerer om den nye spildevandsbehandling i Svinninge.
KROBIO

Vores ambitioner med projektet

 

  • Vise fleksibel og agil/mobil anlægsopbygning for at nedbringe anlægsinvesteringer, lette afskrivningsbyrden og give bedre mulighed for omkonfigurering til fremtidige behov.
  • Sænke anlæggets arealbehov med mindst 50 % og dermed sikre at centralisering kan ske på eksisterende anlæg og dermed fjerne meget store omkostninger til nye afskærende ledninger.
  • Skabe basis for at fremtidens spildevandsrensning er så kompakt, at den foregår i lukkede/overdækkede enheder, så lattergas og metan, lugt og støj fjernes kontrolleret.
  • Demonstrere effektiviteten/robustheden af kombinationen mellem et Aktiv slam anlæg og et biofilmsanlæg, så varierende belastning lettere absorberes.
  • Reducere driftsomkostningerne og øge energiproduktion med mere gasudbytte på slammet.
  • Indsigt i klimabelastning fra lattergasemission.
  • Indsigt i biofilmsanlæggets evne til at fjerne svært nedbrydelige forbindelser (Flere forsøg med biologisk rensning af sværere nedbrydelige stoffer som f.eks. medicinrester og andre. miljøfremmede stoffer har vist gode resultater med biofilm-teknologi (MBBR).
  • Etablere et reelt alternativ til eksisterende plastbaserede bærelegeme produktion (Internationalt og i industrien er alle MBBR anlæg i dag udelukkende baseret på fossile. plastbærelegemer).
  • Etablere samspil mellem renseanlæg og afstrømning fra afløbssystem (fælleskloak), så overløb nedbringes med mindst 25 %

Mere om projektet

More about the project