Spring til indhold
Entreprenør

Kloakering af Salvig, Orø

Få mere information om kloakeringen af Salvig.

Fors A/S har nu valgt entreprenør til den kommende kloakering af ejendomme i Salvig. Udover anlægsarbejdet i Salvig by skal entreprenøren ligeledes arbejde på at nedlægge Næsby Renseanlæg, hvilket er et højt prioriteret og akut krav fra miljømyndigheden. Derfor vil du opleve, at der arbejdes flere steder end i Salvig by, når vores entreprenør går i gang.

Pt. arbejder entreprenøren og deres rådgiver på de sidste projektforberedelser forud for, at gravearbejdet opstartes.

Det er derfor forventeligt, at entreprenøren vil blive synlig i dit nærområder hen mod august, når der skal opsættes byggepladser mv. Selve gravearbejderne opstartes derefter.

Du har således mulighed for at afholde en sommerperiode uden alt for meget støj o.a. fra anlægsarbejdet.

Fors A/S har tidligere udsendt stiktegning til dig Vi har modtaget rigtig mange tilbagemeldinger, hvilket vi sætter stor pris på.

Vi har endnu ikke hørt fra alle husstande. I er velkomne til at sende jeres oplysninger på oe3@fors.dk.

Derved kan vi nå ud til endnu flere af jer, når vi har jeres korrekte mailadresser.

Du kan læse mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Informationsmøder og kommunikation

Forinden opstart på kloakeringen i Salvig vil der blive afholdt et fællesmøde. Desuden vil vi afholde individuelle ”vejmøder”. Dette møde afholdes, når vi kommer til din vej og vil have fokus på, hvordan kørsel med private biler og entreprenørmaskiner, sikkerhed mv. kan opretholdes under et anlægsarbejde. Et vejmøde giver dig mulighed for at møde entreprenøren i mindre forum – hvor I kan vende forventninger, bekymringer o. lign. med Fors A/S og entreprenør.

Ved kloakeringen i Salvig vil der tages udgangspunkt i de udsendte stiktegninger (og de evt. indarbejdede tilretninger). Her vil en opdateret kontaktoplysning for jeres ejendom være en god hjælp til at kunne kommunikere smidigt.

Der vil inden for kort tid blive opsat en rød pæl på jeres matrikel. Denne pæl vil markere placeringen af den kommende skelbrønd jf. de udsendte stiktegninger.

Det vil være entreprenør, der sætter disse pæle op.

 

 

Spørgsmål og svar

Hvor arbejder vi?

På billedet her, kan du se, hvor vi arbejder lige nu.

Vi opdaterer planen efter behov.

Formålet er at forbedre vandmiljøet

Holbæk Kommune har vedtaget, at der skal kloakeres på Orø. Når det er vedtaget i Holbæk Kommunes spildevandsplan, at et område skal kloakeres, så er du som husejer i området pålagt at tilslutte jer kloakken og dermed også at betale for tilslutningen.

Din ejendom skal kloakeres med det formål at forbedre vandmiljøet – grundvandet. Når spildevandet siver ned, er der en risiko for, at grundvandet bliver forurenet. Ved at kloakere, ophører risikoen for, at vandløb og render vil blive forurenet med spildevand.

Nedlægning af tømningsordning

Samtidig med at Fors A/S kloakerer, nedlægger vi tømningsordningen, da spildevandet efterfølgende håndteres i det nye kloaksystem og ledes til renseanlægget. Det betyder, at det er slut med at få besøg af slamsugeren og opleve overfyldte samle- og/eller bundfældningstanke.

Hvorfor skal min ejendom kloakeres?

Din ejendom skal kloakeres med det formål at forbedre vandmiljøet – grundvandet. Når spildevandet siver ned, er der en risiko for, at grundvandet bliver forurenet. Da vi henter drikkevand op fra undergrunden, ønsker vi ikke at forurene drikkevandsmagasinet, og derfor vælger vi at kloakere. Det vil sige, at vi leder spildevandet væk.

Hvem har vedtaget det?

Det er Holbæk Kommune, der har vedtaget, at der skal kloakeres på Orø. Baggrunden er et ønske om at sikre drikkevandet – det vil sige grundvandet på Orø mod forurening fra spildevand, der siver ned i jorden.

Hvornår går I i gang?

Arbejdet på Orø har været i gang i et års tid. I januar 2020 lavede vi forundersøgelser, såkaldte geotekniske boringer, som vi gennemførte i vejen.
Boringerne har givet os et bedre kendskab til, hvordan de lokale geologiske forhold og grundvandsforhold er. Oplysningerne har gjort, at vi nødt til at afsøge forskellige løsningsscenarier i vores planlægning.

Det har udskudt det videre arbejde. På nuværende tidspunkt forventer vi at gå i gang i løbet af 2022. Når vi kender det endelige starttidspunkt, bliver det kommunikeret ud til jer i god tid både via brev og her på siden.

Udover de geotekniske undersøgelser er alle samle- og bundfældningsbrønde opmålt. Vi skal kende dybden på din nuværende brønd, så vi kan lave et nyt spildevandsanlæg, der sikre, at dit spildevand kan ledes bort fra din ejendom på den rigtige måde og i den rigtige dybde.

Hvornår afslutter I kloakeringen?

Projektet er planlagt til at tage to år. Herefter skal du tilslutte din ejendom til det nye kloakanlæg.

Du får løbende information om, hvad der skal ske, og hvornår du selv skal gøre noget.

Hvem samarbejder I med?

Vi samarbejder med et landmålerfirma, som måler placeringen og dybden af din samle- og/eller bundfældningstank.

Vi samarbejder også med et geoteknisk firma, som skal gennemføre en geoteknisk undersøgelse i vejarealet. Undersøgelsen består af en række boringer, der giver os en forståelse af geologien og grundvandsforholdene i området. Det er vigtige informationer, når vi skal planlægge projektet.

Vi har endnu ikke valgt landmålerfirma eller geoteknisk firma, men når vi ved, hvem vi samarbejder med, vil det stå her og også på din grundejerforenings hjemmeside efter aftale med din grundejerformand.

Hvad kommer der til at ske?

Processen ser i hovedtræk sådan ud:

  • I 2020 planlægger og detailprojekter vi kloakprojektet.
  • I januar til marts 2020 vil vi måle placeringen og dybden af din samle- og/eller bundfældningstank. Samtidig foretager vi geotekniske undersøgelser i vejarealet med boregrej.
  • Når vi er klar med projektet, afholder vi et informationsmøde på Orø, hvor vi præsenterer projektet og gennemgår den kommende anlægsproces. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål.
  • Efter informationsmødet fremsender vi udkast til, hvor vi vil placere din nye skelbrønd.
  • Selve anlægsfasen tager cirka et år.
  • Når vi er færdige, har du cirka seks måneder til at tilslutte dig den nye skelbrønd.
  • Tilslutningsbidrag opkræves først, når kloakanlægget er færdigetableret.

Hvordan får jeg information om, hvad der skal ske?

Vi har den 10. januar 2020 sendt orienteringsbrev til alle berørte grundejere. Du har enten modtaget det pr. mail fra din grundejerformand eller som brev fra os.

Når vi er klar til at gå i gang med projektet, sender vi et brev til dig med en tegning, der viser, hvor vi planlægger at placere din nye skelbrønd. Hvis du ikke er enig i placeringen, vil vi gerne gå i dialog om, hvor den alternativt kan placeres.

Inden vi går i gang, holder vi også et informationsmøde, hvor du vil blive skriftligt inviteret. På mødet fortæller vi nærmere om, hvad der skal ske i projektet. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål.

Din grundejerformand vil hertil løbende blive informeret.

Vi tilstræber at sende SMS-beskeder til orientering om ændringer i projektet. Beskeder sendes til mobiltelefoner, som er registreret på adressen. Hvis du anvender en arbejdsmobil eller har hemmeligt nummer, kan vi derfor ikke sende dig en besked. Du har mulighed for at tilmelde dit mobilnummer her.

Hvorfor borer I i vejen?

Vi borer i vejen for at gennemføre det, man kalder geotekniske boringer. Boringerne skal give os et bedre kendskab til, hvordan de lokale geologiske- og grundvandsforhold er. Oplysningerne er vigtige for os, når vi skal planlægge og anlægge nye spildevandsledninger i jorden.

Er der risiko for skader på mit hus, når I borer og graver?

Vi skal altid gøre opmærksom på i henhold til Byggelovens § 12, at der ved separeringsarbejdet udføres udgravninger, og der kan forekomme vibrationer i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at din ejendom er forsvarligt funderet. Rystelserne skader dog normalvis ikke velfunderede, almindelige boliger.

Vi planlægger at opsætte vibrationsmålere på udvalgte steder. Du vil få besked, hvis der skal opsættes en måler på dit hus. Hvis du er usikker på, om dit hus er forsvarligt funderet, kan du kontakte en byggekyndig for nærmere rådgivning.

Hvorfor tager I billeder af mit hus?

Vi skal altid gøre opmærksom på i henhold til Byggelovens § 12, at der ved separeringsarbejdet udføres udgravninger, og der kan forekomme vibrationer i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at din ejendom er forsvarligt funderet. Rystelserne skader dog normalvis ikke velfunderede, almindelige boliger.

Inden vi går i gang med at grave, kommer vi dog for en sikkerheds skyld ud og tager billeder af ejendommene i området for at dokumentere eventuelle eksisterende revner på ejendommens yderside.

Vi planlægger at opsætte vibrationsmålere på udvalgte steder. Du vil få besked, hvis der skal opsættes en måler på dit hus. Hvis du er usikker på, om dit hus er forsvarligt funderet, kan du kontakte en byggekyndig for nærmere rådgivning.

Hvad betyder det for mig, at I kloakerer?

Vi kloakerer Orø for at sikre vandmiljøet og drikkevandet på Orø mod forurening fra spildevand.

Samtidig med at vi kloakerer, nedlægger vi tømningsordningen, da spildevandet efterfølgende håndteres i det nye kloaksystem. Det betyder, at det er slut med at få besøg af slamsugeren og overfyldte samle- og/eller bundfældningstank.

Der opkræves et tilslutningsbidrag, når Fors A/S’ kloakanlæg er færdigetableret. Herudover koster det årligt fast gebyr, og du skal betale en m3 pris på det spildevand, du afleder.

Kloakeringen kræver også, at du etablerer et nyt spildevandssystem på din egen matrikel, som skal tilsluttes den nye skelbrønd, vi sætter cirka en meter inde på din matrikel. Den del, du selv står for, skal du også selv betale, imens vi betaler for den nye skelbrønd og arbejdet ude i vejen.

Hvorfor kommer der en landmåler og kigger på min grund?

For at sikre at det nye system passer til forholdene på din ejendom, kan du i januar til marts 2020 forvente at se en medarbejder fra et landmålerfirma på din grund og i området omkring.

Vi skal sætte en ny skelbrønd cirka en meter inde på din grund. Det er denne skelbrønd, du skal lede dit spildevand til. For at vide hvilken dybde, vi skal sætte den nye skelbrønd i, er vi nødt til at måle, hvor dybt din eksisterende brønd ligger, så den passer med den.

Vi har dialog med grundejerforeningens formand, der løbende bliver informeret om projektet og efter aftale lægger relevante oplysninger op på grundejerforeningens hjemmeside. Herunder hvilket landmålerfirma du vil kunne møde på din vej.

Skal jeg foretage mig noget, inden landmåleren kommer?

Som udgangspunkt skal du ikke foretage dig noget. Hvis du ved, at din brønd er svær at finde, fordi der måske står en krukke eller en skraldespand ovenpå, må du gerne flytte dette, så brønden er let at finde og tilgængelig.

Får jeg indflydelse på, hvor skelbrønden skal placeres?

Når vi er klar til at gå i gang med projektet, sender vi et brev til dig med en tegning, der viser, hvor vi planlægger at placere brønden. Hvis du ikke er enig i placeringen, vil vi gerne gå i dialog om, hvor den alternativt kan placeres.

Må skelbrønden placeres umiddelbart uden for min grund, hvis det er muligt?

Skelbrønden skal placeres cirka en meter inden for skel og på privat matrikel.

Skelbrønden markerer ansvarsgrænsen mellem dit og vores spildevandsanlæg. Det vil sige, at det er vores ansvar, at det nye system fungerer ude i vejen og helt hen til skelbrønden, imens det er dit ansvar, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden.

Hvorfor kommer der en landmåler og måler min samle-/bundfældningstank?

For at vi kan planlægge, hvilken dybde de nye spildevandsledninger skal ligge i, er det nødvendigt at kende dybden på den tank, du i dag afleder dit spildevand til. Hvis de nye spildevandsledninger ligger i en forkert dybde, kan vi risikere, at vi ikke kan håndtere dit spildevand, fordi det ikke løber ind i ledningerne. Derfor skal vi kende dybden, din tank ligger i, så vi kan lægge vores spildevandsledning dybere og på den måde sikre, at dit spildevand kan løbe af sig selv ud til den nye spildevandsledning.

Skal I flytte min beplantning?

Hvis det bliver nødvendigt at fjerne blomster, buske, træer mv. i forbindelse med anlægsarbejdet, kontakter vi dig for at høre din mening og lave en skriftlig aftale om kompensation for dit tab eller genplantning.

Hvad er jeg ansvarlig for?

Vi sætter en ny skelbrønd cirka en meter inde på din grund. Det er denne skelbrønd, du skal lede dit spildevand til.

Skelbrønden markerer ansvarsgrænsen mellem dit og vores spildevandsanlæg. Det vil sige, at det er vores ansvar, at det nye system fungerer ude i vejen og helt hen til skelbrønden. Og det er dit ansvar som ejer, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden.

Vi er ansvarlige for at fjerne dit spildevand fra stueplan. Hvis du har kælder, er det derimod dit eget ansvar at sørge for at afledede spildevandet herfra. Det betyder, at det også er dit ansvar at sikre kælderen mod eventuel oversvømmelse.

Det er også dit ansvar at håndtere regnvand, da det ikke må komme i det nye kloaksystem.

Skal jeg som husejer foretage mig noget?

Det er dit ansvar at koble dit spildevand til den nye skelbrønd, som vi placerer ca. en meter inde på din grund. Det vil sige, at du skal sikre dig, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden. Du får besked, når du skal gøre noget.

Hvordan kobler jeg mit spildevand på jeres system i vejen?

Du skal have en autoriseret kloakmester til at lave arbejdet på din grund, dvs. etablere et spildevandssystem, der bliver koblet til den nye skelbrønd. Kloakmesteren skal sørge for de nødvendige tilladelser og tegninger til Holbæk Kommune. Tegningerne skal sendes til afdelingen Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Kan jeg genbruge det spildevandssystem, jeg allerede har på min grund?

Du kan anvende din eksisterende tank til opsamling af regnvand. Tanken må dog ikke have forbindelse til det nye spildevandsanlæg.

Har I et samarbejde med en, der kan etablere spildevandssystem på min grund?

Det har vi desværre ikke. Vi kan helle ikke foretage tilslutningen for dig på din grund.

Hvor hurtigt skal jeg koble mit spildevand på den nye skelbrønd?

Det er Holbæk Kommune, der fastsætter den tidsfrist, du som ejer får til at omlægge dit spildevandssystem og tilslutte dig den nye skelbrønd. Hvor vi tidligere har kloakeret på Orø, har fristen været seks måneder fra vores anlæg er færdigt. Du må først tilslutte dig den nye kloak, når du får besked fra Holbæk Kommune.

Må der komme regnvand i kloakken?

Der må ikke komme regnvand i det nye kloaksystem. Systemet er ikke dimensioneret til at håndtere regnvand. Du skal håndtere regnvand på din egen matrikel. Det kan være med en nedgravet faskine, et regnbed eller andre løsninger.

Må nuværende tanke anvendes til fx opsamling af regnvand?

Tanken må gerne genanvendes til opsamling af regnvand. Den må bare ikke have forbindelse til det nye spildevandssystem.

Tilslutter I de eksisterende dræn til kloakken?

Der må ikke tilsluttes eksisterende eller fremtidige dræn til kloakken. Det er kun spildevand. Det vil sige vand fra køkken, bad og toilet, der må sluttes til den nye kloak.

Hvad koster det mig?

Det vil koste dig et tilslutningsbidrag på 38.662,31 kr. inkl. moms, når der er mulighed for at tilslutte din bolig til det nye spildevandsanlæg. Prisen er den gældende i 2021, og den reguleres hvert år.

Hertil skal du betale for at etablere spildevandssystemet på din egen matrikel.

Hvad er prisen pr. m3 i 2022?

Prisen for det spildevand, du leder i kloakken, når den er tilsluttet, er et fast årligt bidrag på 783,75 kr. samt en spildevandstakst på 39,89 kr. inkl. moms pr. m3 målt vandforbrug. De anførte priser er 2021-priser. Priserne fremgår også her.

Er jeg tvunget til at få mit hus kloakeret?

Når det er vedtaget i Holbæk Kommunes spildevandsplan, at et område skal spildevandskloakeres, så er man pålagt som husejer i området at tilslutte sig kloakken og dermed også at betale for tilslutningen.

Kan jeg afdrage tilslutningsbidraget?

Hvis din samlede husstandsindkomst er under 314.000 kr. om året, har du mulighed for at søge om at modtage tilbud om den lovbestemte afdragsordning og fristforlængelse.  Kontakt afdelingen for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune på vaekstogbaeredygtighed@holb.dk eller 72 36 36 36, hvis du mener, du opfylder betingelserne.

Pensionister kan henvende sig til Borgerservice i Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, 72 36 36 36 eller postpension@holb.dk. Her er der mulighed for at søge om lån til betaling af tilslutningsbidraget i forbindelse med kloaktilslutning.

 

Materiale fra infomøde den 1. juli 2022

Dagens Power Point-præsentation kan du finde her.

Referat fra mødet kan du finde her.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?