Spring til indhold
Entreprenør

Kloakering af Salvig, Orø

Få mere information om kloakeringen af Salvig.

Arbejdet med at spildevandskloakere området er under udførsel, og er nu i den afsluttende fase.

Entreprenør Gorm Hansen udfører anlægsarbejdet for Fors A/S, og når arbejdet er færdigt, vil vi godkende det og dernæst overtage anlægget. Når det sker, får I som sommerhusejere direkte besked fra Holbæk Kommune. Det er vores forventning, at dette vil ske i løbet efteråret 2023. I samme brev vil I også blive opkrævet et tilslutningsbidrag fra Fors.

Fra I modtager brevet fra Holbæk Kommune, vil I typisk have et halvt år til at tilslutte jer det offentlige kloaksystem.

Fors er bekendt med, at nogle kunder allerede nu er ved at få foretaget gravearbejde på privat grund med henblik på tilslutning. I den forbindelse er det yderst vigtigt, at man venter med tilslutningen til det nye, offentlige kloaksystem, da anlægget endnu ikke er hverken færdigmeldt eller i drift. Opdagede ikke-godkendte tilslutninger vil blive anmeldt til Holbæk Kommune.

Fors forventer pt., at anlægget kan tages i brug den 1. december 2023. Datoen er med forbehold for ændringer, hvis entreprenørens udførte arbejde skulle kræve udbedringer.

Du kan se, hvordan vi behandler dine persondata her

Spørgsmål og svar

Ubebyggede grunde kloakeres ikke

Holbæk Kommune har vedtaget, at der skal kloakeres på Orø i Salvig, hvilket Fors A/S er i færd med pt.

Det skal dog bemærkes, at Fors ikke ligger stik ind til ubebyggede grunde.

For ubebyggede grunde vil der først ske kloakering, når ejer af grunden har modtaget (og fremsendt) en byggetilladelse til Fors.

Bortskaffelse af jord

Jorden fra gravearbejdet bliver på Orø. Der er indgået aftale med en lokal landmand, som aftager jorden. Inden den bliver kørt ud på marken, er den analyseret og godkendt, så den opfylder alle betingelser for bortskaffelse.

På Salvig grundejerforenings hjemmeside kan du læse mere om arbejdet med bortskaffelse af jord. Klik på linket her: https://www.gf-salvig.dk/bajx/ 

Jordkørsel vil ske i løbet af Gorm Hansens arbejdstid i hverdagene. Der arbejdes for der ikke sker jordkørsel efter kl. 18.00. Ønsket er at holde fre-, lør- og søndage fri for jordkørsel.

Både jordmodtager og entreprenør er forpligtiget til at renholde vejene. Såfremt dette ikke overholdes, må I (som kunder / beboere i området) meget gerne rette henvendelse til Fors via oe3@fors.dk

Hvor arbejder vi?

På billedet her, kan du se, hvor vi arbejder lige nu.

Vi opdaterer planen efter behov.

Formålet er at forbedre vandmiljøet

Holbæk Kommune har vedtaget, at der skal kloakeres på Orø. Når det er vedtaget i Holbæk Kommunes spildevandsplan, at et område skal kloakeres, så er du som husejer i området pålagt at tilslutte jer kloakken og dermed også at betale for tilslutningen.

Din ejendom skal kloakeres med det formål at forbedre vandmiljøet – grundvandet. Når spildevandet siver ned, er der en risiko for, at grundvandet bliver forurenet. Ved at kloakere, ophører risikoen for, at vandløb og render vil blive forurenet med spildevand.

Nedlægning af tømningsordning

Samtidig med at Fors A/S kloakerer, nedlægger vi tømningsordningen, da spildevandet efterfølgende håndteres i det nye kloaksystem og ledes til renseanlægget. Det betyder, at det er slut med at få besøg af slamsugeren og opleve overfyldte samle- og/eller bundfældningstanke.

Hvorfor skal min ejendom kloakeres?

Din ejendom skal kloakeres med det formål at forbedre vandmiljøet – grundvandet. Når spildevandet siver ned, er der en risiko for, at grundvandet bliver forurenet. Da vi henter drikkevand op fra undergrunden, ønsker vi ikke at forurene drikkevandsmagasinet, og derfor vælger vi at kloakere. Det vil sige, at vi leder spildevandet væk.

Hvem har vedtaget det?

Det er Holbæk Kommune, der har vedtaget, at der skal kloakeres på Orø. Baggrunden er et ønske om at sikre drikkevandet – det vil sige grundvandet på Orø mod forurening fra spildevand, der siver ned i jorden.

Hvornår afslutter I kloakeringen?

Projektet er planlagt til at tage to år. Herefter skal du tilslutte din ejendom til det nye kloakanlæg.

Du får løbende information om, hvad der skal ske, og hvornår du selv skal gøre noget.

Forventningen er, at vi er færdige efter sommerferien 2023.

Hvad kommer der til at ske?

Processen ser i hovedtræk sådan ud:

  • I 2020 planlægger og detailprojekter vi kloakprojektet.
  • I januar til marts 2020 vil vi måle placeringen og dybden af din samle- og/eller bundfældningstank. Samtidig foretager vi geotekniske undersøgelser i vejarealet med boregrej.
  • Når vi er klar med projektet, afholder vi et informationsmøde på Orø, hvor vi præsenterer projektet og gennemgår den kommende anlægsproces. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål.
  • Efter informationsmødet fremsender vi udkast til, hvor vi vil placere din nye skelbrønd.
  • Selve anlægsfasen tager cirka et år.
  • Når vi er færdige, har du cirka seks måneder til at tilslutte dig den nye skelbrønd.
  • Tilslutningsbidrag opkræves først, når kloakanlægget er færdigetableret af Gorm Hansen.
  • Vi forventer at være færdige efter sommerferien 2023.
  • Når vi er færdige, vil du som kunde modtage et brev om, at vi er færdige, samt et varsel om påbud for tilslutning sendt fra Holbæk Kommune.
  • Holbæk Kommune vil oftest give dig et varsel på seks måneder for tilslutning.

Hvordan får jeg information om, hvad der skal ske?

Vi opdaterer løbende denne hjemmeside.

Din grundejerforening bliver desuden løbende opdateret med ny information.

Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til Gorm Hansen, som arbejder på projektet.

Vi tilstræber at sende SMS-beskeder til orientering om ændringer i projektet. Beskeder sendes til mobiltelefoner, som er registreret på adressen. Hvis du anvender en arbejdsmobil eller har hemmeligt nummer, kan vi derfor ikke sende dig en besked. Du har mulighed for at tilmelde dit mobilnummer her.

Er der risiko for skader på mit hus, når I borer og graver?

Vi skal altid gøre opmærksom på i henhold til Byggelovens § 12, at der ved separeringsarbejdet udføres udgravninger, og der kan forekomme vibrationer i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at din ejendom er forsvarligt funderet. Rystelserne skader dog normalvis ikke velfunderede, almindelige boliger.

Vi planlægger at opsætte vibrationsmålere på udvalgte steder. Du vil få besked, hvis der skal opsættes en måler på dit hus. Hvis du er usikker på, om dit hus er forsvarligt funderet, kan du kontakte en byggekyndig for nærmere rådgivning.

Hvorfor tager I billeder af mit hus?

Vi skal altid gøre opmærksom på i henhold til Byggelovens § 12, at der ved separeringsarbejdet udføres udgravninger, og der kan forekomme vibrationer i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at din ejendom er forsvarligt funderet. Rystelserne skader dog normalvis ikke velfunderede, almindelige boliger.

Inden vi går i gang med at grave, kommer vi dog for en sikkerheds skyld ud og tager billeder af ejendommene i området for at dokumentere eventuelle eksisterende revner på ejendommens yderside.

Vi planlægger at opsætte vibrationsmålere på udvalgte steder. Du vil få besked, hvis der skal opsættes en måler på dit hus. Hvis du er usikker på, om dit hus er forsvarligt funderet, kan du kontakte en byggekyndig for nærmere rådgivning.

Hvad betyder det for mig, at I kloakerer?

Vi kloakerer Orø for at sikre vandmiljøet og drikkevandet på Orø mod forurening fra spildevand.

Samtidig med at vi kloakerer, nedlægger vi tømningsordningen, da spildevandet efterfølgende håndteres i det nye kloaksystem. Det betyder, at det er slut med at få besøg af slamsugeren og overfyldte samle- og/eller bundfældningstank.

Der opkræves et tilslutningsbidrag, når Fors A/S’ kloakanlæg er færdigetableret. Herudover koster det årligt fast gebyr, og du skal betale en m3 pris på det spildevand, du afleder.

Kloakeringen kræver også, at du etablerer et nyt spildevandssystem på din egen matrikel, som skal tilsluttes den nye skelbrønd, vi sætter cirka en meter inde på din matrikel. Den del, du selv står for, skal du også selv betale, imens vi betaler for den nye skelbrønd og arbejdet ude i vejen.

Får jeg indflydelse på, hvor skelbrønden skal placeres?

I forbindelse med projektet har vi tidligere sendt alle kunder et brev med en tegning, der viser, hvor vi planlægger at placere brønden. Hvis du ikke er enig i placeringen, vil vi gerne gå i dialog om, hvor den alternativt kan placeres.

Må skelbrønden placeres umiddelbart uden for min grund, hvis det er muligt?

Skelbrønden skal placeres cirka en meter inden for skel og på privat matrikel.

Skelbrønden markerer ansvarsgrænsen mellem dit og vores spildevandsanlæg. Det vil sige, at det er vores ansvar, at det nye system fungerer ude i vejen og helt hen til skelbrønden, imens det er dit ansvar, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden.

Skal I flytte min beplantning?

Hvis det bliver nødvendigt at fjerne blomster, buske, træer mv. i forbindelse med anlægsarbejdet, kontakter vi dig for at høre din mening og lave en skriftlig aftale om kompensation for dit tab eller genplantning.

Hvad er jeg ansvarlig for?

Vi sætter en ny skelbrønd cirka en meter inde på din grund. Det er denne skelbrønd, du skal lede dit spildevand til.

Skelbrønden markerer ansvarsgrænsen mellem dit og vores spildevandsanlæg. Det vil sige, at det er vores ansvar, at det nye system fungerer ude i vejen og helt hen til skelbrønden. Og det er dit ansvar som ejer, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden.

Vi er ansvarlige for at fjerne dit spildevand fra stueplan. Hvis du har kælder, er det derimod dit eget ansvar at sørge for at afledede spildevandet herfra. Det betyder, at det også er dit ansvar at sikre kælderen mod eventuel oversvømmelse.

Det er også dit ansvar at håndtere regnvand, da det ikke må komme i det nye kloaksystem.

Skal jeg som husejer foretage mig noget?

Det er dit ansvar at koble dit spildevand til den nye skelbrønd, som vi placerer ca. en meter inde på din grund. Det vil sige, at du skal sikre dig, at det nye system fungerer på din grund og hen til skelbrønden. Du får besked, når du skal gøre noget.

Hvordan kobler jeg mit spildevand på jeres system i vejen?

Du skal have en autoriseret kloakmester til at lave arbejdet på din grund, dvs. etablere et spildevandssystem, der bliver koblet til den nye skelbrønd. Kloakmesteren skal sørge for de nødvendige tilladelser og tegninger til Holbæk Kommune. Tegningerne skal sendes til afdelingen Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Kan jeg genbruge det spildevandssystem, jeg allerede har på min grund?

Du kan anvende din eksisterende tank til opsamling af regnvand. Tanken må dog ikke have forbindelse til det nye spildevandsanlæg.

Har I et samarbejde med en, der kan etablere spildevandssystem på min grund?

Det har vi desværre ikke. Vi kan heller ikke foretage tilslutningen for dig på din grund.

Hvor hurtigt skal jeg koble mit spildevand på den nye skelbrønd?

Det er Holbæk Kommune, der fastsætter den tidsfrist, du som ejer får til at omlægge dit spildevandssystem og tilslutte dig den nye skelbrønd. Hvor vi tidligere har kloakeret på Orø, har fristen været seks måneder fra vores anlæg er færdigt. Du må først tilslutte dig den nye kloak, når du får besked fra Holbæk Kommune.

Må der komme regnvand i kloakken?

Der må ikke komme regnvand i det nye kloaksystem. Systemet er ikke dimensioneret til at håndtere regnvand. Du skal håndtere regnvand på din egen matrikel. Det kan være med en nedgravet faskine, et regnbed eller andre løsninger.

Må nuværende tanke anvendes til fx opsamling af regnvand?

Tanken må gerne genanvendes til opsamling af regnvand. Den må bare ikke have forbindelse til det nye spildevandssystem.

Tilslutter I de eksisterende dræn til kloakken?

Der må ikke tilsluttes eksisterende eller fremtidige dræn til kloakken. Det er kun spildevand. Det vil sige vand fra køkken, bad og toilet, der må sluttes til den nye kloak.

Hvad koster det mig?

Det vil koste dig et tilslutningsbidrag på 41.465,35 kr. inkl. moms, når der er mulighed for at tilslutte din bolig til det nye spildevandsanlæg. Prisen er den gældende i 2023, og den reguleres hvert år.

Hertil skal du betale for at etablere spildevandssystemet på din egen matrikel.

Når I som grundejer modtager fakturaen for tilslutningsbidraget (hvilket først sker efter kloakering af hele Salvig er sket), har I mulighed for at søge Fors om et 3 årigt afdragslån for betalingen af tilslutningsbidraget.

Lånet er på lidt over 10% i rente i øjeblikket.

Alternativt kan I søge om et 20 årigt lån via Holbæk Kommune, hvor I både kan både kan få lån til tilslutningsbidraget, men også til at få lån til det interne anlægsarbejde.

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/vand/spildevand/afdragsordning-til-kloakudgifter/

Det bliver så Fors, der skal finde en entreprenør, som skal give pris og anlægge det interne anlæg.

Ovenstående skal I selv ansøge Holbæk Kommune om.

Hvad er prisen pr. m3 i 2023?

Prisen for det spildevand, du leder i kloakken, når den er tilsluttet, er et fast årligt bidrag på 783,75 kr. samt en spildevandstakst på 35,50 kr. inkl. moms pr. m3 målt vandforbrug. De anførte priser er 2023-priser. Priserne fremgår også her.

Er jeg tvunget til at få mit hus kloakeret?

Når det er vedtaget i Holbæk Kommunes spildevandsplan, at et område skal spildevandskloakeres, så er man pålagt som husejer i området at tilslutte sig kloakken og dermed også at betale for tilslutningen.

Kan jeg afdrage tilslutningsbidraget?

Hvis din samlede husstandsindkomst er under 314.000 kr. om året, har du mulighed for at søge om at modtage tilbud om den lovbestemte afdragsordning og fristforlængelse.  Kontakt afdelingen for Vækst og Bæredygtighed i Holbæk Kommune på vaekstogbaeredygtighed@holb.dk eller 72 36 36 36, hvis du mener, du opfylder betingelserne.

Pensionister kan henvende sig til Borgerservice i Holbæk Kommune, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk, 72 36 36 36 eller postpension@holb.dk. Her er der mulighed for at søge om lån til betaling af tilslutningsbidraget i forbindelse med kloaktilslutning.

 

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp?