Spring til indhold

Oftest stillede spørgsmål om fjernvarme

Der er stor efterspørgsel på fjernvarme i vores tre ejerkommuner Roskilde, Holbæk og Lejre. På denne side kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om fjernvarme.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er fjernvarme?

I grove træk er fjernvarme varmt vand fra et kraftværk, som bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne anvendes det varme vand til opvarmning via radiatorerne eller gulvvarme og til varmt vand i vandhaner, brusere og badekar. Når fjernvarmevandet har afgivet varmen, sendes det retur til kraftværket, hvor det igen varmes op.

Kan jeg få fjernvarme?

Kommunerne Roskilde, Holbæk og Lejre sender i december måned breve ud med information om hvem der kan få fjernvarme

Læs mere her

Hvorfor tager det så lang tid at få fjernvarme?

Vi får mange forespørgsler omkring udvidelse af fjernvarmeområderne. Dette er vi naturligvis glade for, men vi er også kede af, at vi ikke straks kan hjælpe dem, som står med prisstigninger på naturgas.

Her kan du se, hvordan processen er for vores projekter:
1) Planlægning i samarbejde med rådgivende ingeniører: Hvor, hvornår og hvad skal det koste?
2) Boligejerne skriver sig op og hjælper med at planlægge
3) Vores ejerkommuner skal godkende projektet
4) Boligejerne skal underskrive tilbud om fjernvarme
5) Placering af stik i dialog med boligejerne
6) Entreprenører graver op og smeden lægger rør
7) VVS’eren tilslutter fjernvarmeanlægget
8) Tillykke – nu er du fjernvarmekunde

Vi forventer at kunne fortælle mere om hvor og hvornår senest i slutningen af 2022.

Hvorfor har I ikke været på forkant?

I Roskilde Kommune er vi rigtig godt i gang med fjernvarme. Flere områder har fjernvarme og har haft det længe – og endnu flere områder er på vej til at få fjernvarme.

Det er vores ejerkommuner, der beslutter, om der skal være fjernvarme, og hvor det skal være. I Holbæk og Lejre kommune er der endnu ikke en politisk beslutning om fjernvarme. Desuden er de statslige rammebetingelser først blevet ændret i 2020, så de nu understøtter en omstilling fra gas til fjernvarme.

Er fjernvarmen ikke allerede ude i jorden?

Nej. Vi har ikke et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas.

Hvorfor kan jeg ikke skifte varme, som jeg skifter telefonselskab?

Fordi vi ikke har et sammenhængende ledningsnet, som vi kender det fra el og gas. Det kan altså ikke forventes, at der er lagt fjernvarmerør ud alle steder.

Hvorfor er fjernvarme smart?

Blandt andet fordi man kan bruge mange forskellige energikilder til at lave fjernvarme. Dermed er man ikke afhængig af én kilde som gas, el eller olie.

Desuden er et fjernvarmeanlæg lydløst og afgiver hverken damp eller lugt.

Er jeg tvunget til at få fjernvarme?

Nej. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilslutningspligt.

Kan vi bruge gasledningerne til fjernvarme?

Nej, gasrør kan ikke bruges til at distribuere fjernvarme.

Kan biogas hældes i naturgasrørene?

Ja, men biogas benyttes mest hensigtsmæssigt dér, hvor der ikke er alternativer. Meldingen fra statslig side er, at biogas ikke skal benyttes til rumopvarmning. Opvarmning af boliger og erhverv kan med fordel foretages med grøn fjernvarme og mindre varmepumpeanlæg.

Hvorfor kan andre forsyninger køre fjernvarme ud i alle små byer, når I ikke kan?

Et nyt kollektivt fjernvarmeområde skal kunne bære omkostningerne til investering i produktionsanlæg og ledningsnet. Det er omkostninger, som skal dækkes ind af de varmekunder, der er tilsluttet nettet. Vi kender ikke til andre forsyningers fjernvarmeberegninger eller hvilke priser, de ender med at pålægge kunderne. I Fors vil vi være sikre på at kunne tilbyde en konkurrencedygtig varmepris, når vi tilbyder fjernvarme.

Fjernvarme er mest velegnet i større byområder og byer af en vis størrelse. Fjernvarme forudsætter typisk en interesse for op mod 70-80 % af de potentielle kunder i et område.

Er naturgas grønt?

Nej, naturgas er et fossilt brændsel. Men en stigende andel gas i naturgasnettet er grøn gas (biogas). Den kan med fordel benyttes dér, hvor der ikke er alternativer og ikke til rumopvarmning og brugsvand i boliger og erhverv

Hvad er en varmepumpe?

Hvad er ’Power to X’ og hvordan fungerer det?

Uden for det eksisterende fjernvarme i Roskilde forventer vi, at fjernvarmen i vid udstrækning vil blive produceret på store varmepumper med el. Vi orienterer os løbende for muligheden for udnyttelse af kilder til overskudsvarme som eksempelvis ‘Power to X’ som er en slags fabrikker, der producerer brint eller andre flydende brændsler til eksempelvis transport.

Hvorfor bruger vi ikke atomkraft?

Fra statsligt hold blev der i 1985 truffet beslutning om, at der ikke etableres atomkraft i Danmark.

Hvordan kan det være at andre kort/undersøgelser viser, at det godt kan lade sig gøre, når jeres undersøgelser viser noget andet?

Der udarbejdes en række gode analyser af bl.a. universiteter. Eksempelvis Varmeplan Danmark 2021. Flere af disse analyser er dog mere overordnede og kan ikke alene indikere et potentiale.

Hvordan får jeg fjernvarme?

Er der lagt fjernvarme i vejen, du bor på, eller har vi annonceret, at der kommer fjernvarme til din vej? Så har du mulighed for at få grøn fjernvarme.

Vi er også i fuld sving med at undersøge, hvem der ellers kan få fjernvarme i vores tre ejerkommuner Roskilde, Holbæk og Lejre. Vi opdaterer siden her, når vi er klar med nyt.

Hvordan får du fjernvarme?

 1. Vi rådgiver og vejleder dig til at træffe beslutning, om du bør skifte til fjernvarme. Du får her en tilslutningserklæring fra os.
 2. Når du har tilmeldt dig fjernvarme, kontakter vi eller vores entreprenør dig for at aftale tidsplan og placering af stikledning, hovedhane og varmtvandsbeholder.
 3. Vi lægger stikledning helt ind til dit hus. Det indebærer, at:
  • Vi graver ledningen ned i en rende, der er cirka en meter dyb. Stikledningens placering er på forhånd aftalt med dig.
  • Vi fører ledningen gennem muren ind i dit hus og etablerer op til to stophaner indenfor.
  • Når arbejdet er udført, reetablerer vi dit murværk og haveanlæg.
 4. Når VVS-installatøren har færdigmeldt arbejdet, syner vi installationen og plomberer måleren.

Hvad skal du selv gøre?

Du tilmelder dig fjernvarme online. Derefter skal du kontakte en VVS’er og få tilbud på den indvendige installation. Overvej at indhente flere tilbud for at opnå en fordelagtig pris.
Tilbuddet bør indeholde følgende ting:

  • Fjernelse af olie-/gasfyr og kedel
  • Ombygning af rørføring
  • Montage af varmemåler
  • Levering og montering af varmeveksler
  • Regulering af det nye anlæg
  • Trykprøvning og isolering af de nye rør
  • Afblænding/fjernelse og afmelding af olietank

VVS-montørens arbejde skal indmeldes til os.

Hvad koster det at skifte til fjernvarme?

Hvor meget det koster at skifte til fjernvarme kommer til dels an på, hvor du bor, og hvilken opvarmningsform din bolig har nu. Du skal betale et bidrag til os for at blive tilsluttet vores ledningsnet. Se vores tilslutningspriser.

Udover tilslutningsbidraget skal du betale en VVS-montør for det arbejde, som skal udføres i din bolig i forbindelse med omlægningen.

Hvis du bor i Himmelev, hvor vi udbygger ledningsnettet, kan du spare hele eller dele af tilslutningsbidraget.

Skift fra naturgas eller oliefyr
Det er forholdsvis nemt at skifte fra naturgas eller oliefyr til fjernvarme, fordi fjernvarmeanlægget kan kobles direkte op på det eksisterende varmesystem i din bolig.

Skift fra el eller varmepumpe
Hvis din bolig i dag er opvarmet med elradiator eller luft-til-luft-varmepumpe, er der typisk en større udgift ved at skifte til fjernvarme, fordi du som regel skal have ført rør rundt i huset og montere radiatorer. Til gengæld er den løbende besparelse som regel også større.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt for, at du kan få fuld rabat:

 • Din bolig er i BBR-registreret med elvarme eller elektricitet som varmekilde
 • Der er ikke et vandbårent centralvarmeanlæg installeret i huset
 • Der er tale om en almindelig familiebolig, som kan forsynes med en standard stikledning
 • Ejendommen ligger i vores forsyningsområde i Roskilde

Erhverv og større bygninger kan også få tilskud ved omlægning fra elvarme til fjernvarme. Kontakt os for et konkret tilbud på 70 20 20 66 eller fors@fors.dk.

Hvorfor har jeg varme, men ikke varmt vand?

Hvis du har varme, men ikke varmt vand, skal fejlen findes i dit anlæg. En årsag til manglende varmt vand kan være problemer med enten din varmtvandsbeholder eller din gennemstrømsvarmeveksler. Du skal selv kontakte en VVS’er.

Hvorfor er radiatorerne ikke varme, når fjernvarmen virker?

Hvis du ikke har varme i dine radiatorer, når fjernvarmen er tændt, skal fejlen findes i dit varmesystem. Du kan undersøge, om der mangler vand på dit anlæg, udlufte radiatorerne og lytte til cirkulationspumpen for at høre, om den er tændt. Kontakt eventuelt en VVS’er.

Hvad er afkøling?

Når man har fjernvarme pumpes varmt vand i isolerede rør fra et varmeværk til vores kunders huse, som det varmer op. Derefter pumpes vandet – der nu er noget koldere – tilbage til varmeværket for at blive varmet op igen. Det er det, der kaldes afkøling. Returtemperaturen på det vand, der sendes tilbage til varmeværket, skal helst være så lavt som muligt, så udnytter du nemlig varmen bedst. Derved spares elforbrug til pumper, og varmetabet i fjernvarmenettet mindskes.

Som fjernvarmekunde i Roskilde bliver du belønnet, hvis du har en god afkøling og udnytter fjernvarmen bedst muligt. Vi kan nemlig måle temperaturen på det vand, vi sender til dig og det, der kommer retur. Hvis du udnytter varmen godt, får du en bonus. Omvendt får du en ekstra afgift, hvis du ikke udnytter fjernvarmen.

Faktaark om afkølingstakst

Få hjælp til dit anlæg

En god afkøling afhænger af, om dit varmeanlæg er indstillet korrekt. Derfor er det en god ide at holde øje med anlægget, og det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med.

Hvis du tilmelder dig vores serviceordning, hjælper vi dig med at få mest muligt varme for pengene.

Hvad skal jeg gøre, når der er lukket for varmen?

Hvis der er lukket for varmen, kan du se det under ‘Drift’. Her kan du også se, hvornår vi forventer, at du har varme igen.

Har du ikke modtaget en sms om lukningen, kan du tilmelde dig sms-service.

Bor du i etageejendom, skal du kontakte dit ejendomskontor eller din vicevært. Måske har de lukket for varmen.

Hvad er en serviceordning, og hvordan tilmelder jeg mig?

Hvis du er fjernvarmekunde i Roskilde, kan du få en serviceordning, så du er sikret, at dit fjernvarmeanlæg er indstillet og virker korrekt.

Det første besøg er et hovedeftersyn, hvor dit fjernvarmeanlæg bliver testet og gennemgået. Her får du også vejledning i, hvad du selv kan gøre for at spare på energien. Vi undersøger samtidig, om der er andre forhold i huset, der gør det svært for dig at opnå en fornuftig varmeøkonomi.

Vi følger hovedeftersynet op med kontroleftersyn hvert andet år, hvor dit anlæg bliver justeret, så det kører optimalt. Efter hvert besøg får du en rapport, hvor det er beskrevet, hvis der er fejl og mangler, der bør rettes op.

Vi samarbejder med en række lokale håndværkere. Se hvem her. Serviceordningen koster 35 kroner om måneden. Beløbet dækker ikke udgifter til reparationer.

Tilmeld dig serviceordningen.

Hvis du har fjernvarmeanlæg på abonnement gennem Fors A/S, er du automatisk tilsluttet serviceordningen.

Kan jeg få fjernvarme i mit nybyggede hus?

Ja, det kan sagtens lade sig gøre. Er huset opført som lavenergi efter gældende bygningsreglement, har du også mulighed for at få reduceret den faste tarif (kr./m2/år) med 50 %. Hvis huset udelukkende har gulvvarme til rumvarme, har du også mulighed for at opnå en god afkøling af fjernvarmevandet og dermed opnå en yderligere besparelse på fjernvarmeregningen.

Er huset endnu ikke opført, mens vi anlægger fjernvarme i vejen, kan du med fordel få lagt et fjernvarmestik ind på din grund, så fjernvarmen er klar til dit nye hus.

Vi hjælper dig videre

Kundeservice

Har du brug for hjælp?

Kontakt os