Spring til indhold
Spildevandsrør
Installatør

Spildevand

Overblik over standardbetingelser for kloakarbejde

Betonrør og brønde

Betonrør skal opfylde kravene i DS/EN 1916 inkl. rettelsesblad. Betonrør og formstykker skal opfylde kravene i DS 2420-1 og DS 2420-2. Betonrør skal være CE-mærkede.

Rør og formstykker skal være af samme fabrikat.

Betonbrønde skal opfylde kravene i DS/EN 1917 inkl. rettelsesblad. Betonnedgangs- og inspektionsbrønde skal opfylde kravene DS 2420-1 og DS 2420-2. Betonbrønde skal være CE-mærkede.

Nedgangsbrønde af beton skal være med præfabrikeret bund. Brøndene skal være min. Ø1250 mm og afsluttes med skæv kegle og evt. topringe. Godstykkelsen skal være mindst 100 mm og brøndringe skal samles med gummiring. Topringe med tykkelse under 10 cm skal være af plast. Alle tilslutninger til brønde skal ske med fleksible samlinger. Funktionen af dem skal være dokumenteret. Hvis tilslutninger foretages ved indstøbning, skal kravene i DS 437.

Ikke benyttede bundløb i betonbrønde skal tilstøbes. Eventuelle indvendige udsparinger for løftebolte skal udstøbes.

Plastrør

  • Glatte rør af PVC skal opfylde kravene i DS/EN 1401-1
  • Glatte rør af PP skal opfylde kravene i DS/EN 1852-1, DS/CEN/TS 1852-2, DS/CEN/TS 1852-3 og DS/CEN/TS 1852-3/A1
  • Glatte rør af PE skal opfylde kravene i DS/EN 12666-1+A1 og DS/CEN/TS 12666-2
  • Strukturrør af PVC-U, PP eller PE skal opfylde kravene i DS/EN 13476-1, DS/EN 13476-2, DS/EN 13476-3+A1 og DS/CEN/TS 13476-4
  • Trykrør af PE skal opfylde kravene i DS/CEN/TS 13244-7
  • Drænledninger skal opfylde kravene i DS 2077-1, DS 2077-2 og DS 2077-3

Plastrør skal være klasse S (SN8) med indvendig, glat overflade og med gummiringssamlinger. Plast-rør skal være helstøbte.

Rør til styret underboring, både trykledninger og gravitationsledninger, skal være minimum PN16 for trykrør <Ø90 og PN10 for trykrør ≥Ø90 og være produceret iht. DS/CEN/TS 13244-7.

Farvekode skal benyttes til rør til styret underboring, både trykledninger og gravitationsledninger, samt til trykledninger lagt ved opgravning: Brun, rødbrun eller sort ledning med fire brune striber (produceret på fabrik). Denne farvekode anvendes både til regnvands- og spildevandsledning.

Ø600/Ø425 mm spulebrønde i plast skal være med korrugeret opføringsrør og gummiring.

Plastbrønde skal være produceret iht. DS/EN 13598-1:2011 og DS/EN 13598-2:2009.

Plast-rør, -formstykker og –brønde skal være CE-mærkede.

Rør og formstykker skal være af samme fabrikat.

Materialevalg

Der anvendes altid plast ved de mindre ledningsdimensioner. Ved større ledningsdimensioner fra Ø600 overvejes om beton er konkurrencedygtigt. Ved spildevands- og regnvandsledninger fra industriejendomme vurderes materialevalg ud fra termiske og kemiske egenskaber. Materialevalget vil altid afhænge af de specifikke forhold i det enkelte projekt.

Hovedledninger i vej

Alle ledninger til spildevand og regnvand skal være minimum ø160.

Stikledninger

Alle stikledninger til spildevand og regnvand skal være minimum ø110.

Bassiner

For at optimere udformning og placering af regnvandsbassiner, så disse både giver rekreative værdier for området og er udformet sikkerhedsmæssigt optimalt, er det nødvendigt, at der allerede i den indledende fase i forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan, lokalplaner og udstykningsplaner reserveres de nødvendige arealer med tilhørende udenomsarealer til de tekniske anlæg.

Nærværende retningslinjer finder anvendelse ved anlæg af nye regnvandsbassiner på det offentlige afløbssystem. Retningslinjerne tilgodeser Miljøstyrelsens anbefaling om udformning i forhold til sikkerhed.

For eksisterende regnvandsbassiner indarbejder Fors A/S i forbindelse med konkrete projekter eller ved revision af Spildevandsplanen nødvendige ændringer af eksisterende regnvandsbassiner i overensstemmelse med retningslinjerne i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt.

Ved åbne regnvandsbassiner forstås bassiner til forsinkelse og optimering af regnafstrømningen i afløbssystemet samt overholdelse af udledningstilladelser til recipienter.

Spildevandsbelastede bassiner er ikke omfattet af nærværende retningslinjer og skal altid være indhegnet. Alle nye spildevandsbelastede bassiner skal som udgangspunkt være overdækket for at minimere generne for omgivelserne.

Regnvandsbassiner søges udført som åbne jordbassiner. Bassinerne udformes i det omfang, det er muligt, så de indgår harmonisk i det omgivende landskab med en rekreativ og naturmæssig værdi, således at de tilfører by og industriområder rekreative værdier.

Regnvandsbassinerne opfattes som tekniske anlæg og driften af bassinerne, herunder oprensning sker på baggrund Fors A/S’ krav til den tekniske og hydrauliske funktion.

Regnvandsbassiner såvel våde som tørre bassiner skal udformes på en sådan måde, at risikoen for ulykker minimeres mest muligt.

Bund og sider må ikke være stejlere end 1:5 i gennemsnit og ingen steder stejlere end 1:3. Bassinet graves med mindst mulig dybde og maksimalt to meter for at begunstige padder på bekostning af fisk.

Generelt er den maksimale vanddybde i tørvejr 0,7 meter og med en tilladelig stuvningskote på 0,5 meter over normal vandstand for den dimensionsgivende regn (typisk hvert 5. år). Skråningsanlæggene er normalt på 1:5 – 1:10 og kun i særlige tilfælde 1:3. Ved bassiner hvor skråningsanlæg omkring udløb til bassinet er på omkring 1:3, sikres adgangen med rosenbuske og lignende.

Der opsættes ikke hegn omkring bassiner der opfylder ovenstående retningslinjer. For bassiner hvor skråningsanlægget er 1:3 eller stejlere indhegnes med kraftigt trådhegn.

Der etableres ikke ø eller opsættes redehuse eller lignende i bassinet. Der udsættes ikke fisk eller ænder eller foretages fodring.

Dimensionering og gældende lovkrav

Til dimensionering af kloakanlæg skal der bruges dimensioneringskrav fra gældende spildevandsplaner fra kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde. Ligeledes skal Spildevandskomiteens nyeste vejledninger bruges i forhold til håndtering af regnvand.

Opgravning og understøtning

Krydsende kabler og ledninger skal sikres ved opbinding til vandretliggende afstivning (stålmast eller lignende).

Grundforstærkning må ikke udføres, før skriftlig aftale med tilsynet foreligger.

Vi hjælper dig videre

Smilende Fors medarbejder

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Guide

Entreprenør

Få mere information i vores standardbetingelser for kloakarbejde

Hent betingelser her