Dekorativt

Affald og erhverv

Det er lovpligtigt for alle virksomheder at sortere husstandslignende affald efter de samme ti affaldstyper, som gælder for private husstande.

 

Alle skal sortere mere og bedre for at sikre, at ressourcerne i det husstandslignende affald bliver behandlet korrekt, så ressourcerne bliver genanvendt i nye produkter i stedet for at gå til forbrænding. Det gælder også virksomheder.

Dekorativt

Produktionsaffald

Virksomheders produktionsaffald skal fortsat sorteres i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen og ikke efter den husstandslignende sortering.

Afhentning af affald for virksomheder

 

Den kommunale ordning

I Holbæk Kommune tilbydes virksomheder at benytte den kommunale indsamlingsordning for affaldstyperne plast, mad- og drikkekartoner, metal, papir, glas, pap, madaffald og restaffald.

Vilkår for at bruge ordningen

Tilbuddet og løsningen gælder kun virksomheder, som producerer husstandslignende affald i art og mængde på linje med private husstande. Det er frivilligt for virksomheder, der opfylder kravet, om man ønsker at benytte den kommunale indsamlingsordning eller en privat vognmand.

 

 

Beholdere og tømning

Virksomheder kan vælge de samme beholdere og tømmefrekvenser som private husstande, hvis de vil benytte den kommunale indsamlingsordning, og der vil være én beholder pr. affaldstype pr. produktionsenhed.

Opkrævning af markedspriser

Virksomheder, der tilmelder sig ordningen, vil blive opkrævet markedspriser bestående af affaldsgebyr + overskudstillæg. Markedsprisen skal sikre, at det ikke bliver konkurrenceforvridende at tilbyde en kommunal indsamlingsordning til virksomheder. Det fremgår af Lov 898, som er et tillæg til Miljøbeskyttelsesloven. 

Dekorativt
Andre muligheder

Alternativer til den kommunale ordning

 

  • Virksomheder kan i stedet for den kommunale affaldsordning vælge at lave en indsamlingsaftale med en privat vognmand. Den private vognmand skal være godkendt som indsamlingsvirksomhed i Affaldsregisteret.
  • Virksomheder kan aflevere en del af affaldet på genbrugspladserne i Holbæk Kommune. Dette gælder alt genanvendeligt affald med undtagelse af madaffald og restaffald.
  • På genbrugspladserne betaler virksomheder pr. indkørsel.

Genbrugsplads for erhverv

Dekorativt

De ti affaldstyper

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan I læse mere om affaldssortering for virksomheder, finde materialer og vejledninger og få svar på spørgsmål.

Dekorativt

Vi hjælper dig videre

Har du brug for hjælp?